Interesantno

New informations on PECOB

Women and girls in the refugee crisis

Informacija - Mreža za izgradnju mira - 16.11.2015.

Completion of grant #13-46837R

Elektronsko izdanje izvještaja ''Diskriminacija u oblasti rada u Bosni i Hercegovini''

Talk on UNSCR 1325 on 15th anniversary

Heart & Hand annual Newsletter

Staying at the Frontlines On the Fight Against Violent Extremism

Protect Iraqi Women and Girls

IPYG - HWPL Newsletter

Policy Brief - Pregled nadležnosti – pregovaračka poglavlja 23 i 24

The Institute for Inclusive Security news

Zabilježene: Žene i javni život Bosne i Hercegovine u 20. vijeku

Key Findings from the Grantee and Advisor Surveys

Survey Report: Syria Peace Talks Fail to Engage Women

Statement on the UN Syrian Women Conference

Nobelovke - Heroine mira

Syrian women week events

Statement for Syrian Women's Forum for Peace

Newsletter 12-Syrian women’s forum for peace

Geneva II is a Log frame for Peace, Democracy and Hope

Newsletter 12 Peace Building and Democracy Think Tank

Newsletter 11-Syrian women’s forum for peace

Newsletter 10-Syrian women’s forum for peace

Newsletter-Peace Building and Democracy Think Tank

Helsinki Bulletin No.94 on the Agreement with Prishtina

IAF Europe Newsletter - February 2013

Heart & Hand Newsletter 2012 - Letter from Marta

Global Flipchart - August 2012

Action Plan for the Implementation of UNSCR 1325 in Bosnia and Herzegovina 2010-2013

Empowering Women for stronger political Parties

Women of Bosnia and Herzegovina: Twenty Years Later - Žene Bosne i Hercegovine: Dvadeset godine poslije

Online pravna pomoć

Direktna online pravna pomoć

Ankete

Šta mislite kako bi se mogao povečati uticaj žena u političkom i javnom životu BiH?
 

Web hosting

Dobro došle/i
Kampanja (Ne) Diskriminacija porodilja u FBiH Print E-mail
Wednesday, 13 January 2016 07:45

(Ne) Diskriminacija porodilja u FBiH

U Federaciji BiH, postoje različita zakonska rješenja i diskriminirajuće prakse.  Zakon o radu, i raniji i novousvojeni, tretira samo dužinu trajanja porodiljskog odsustva. I jedan i drugi Zakon jednako tretiraju ovo pitanje i propisuju trajanje porodiljskog odsustva u periodu od jedne godine neprekidno, što je dosta napredno rješenje. Međutim, iako Zakon o radu propisuje da žena ima pravo na naknadu za vrijeme trajanja porodiljskog odsustva, ne reguliše ko ima obavezu isplate ove naknade niti iz kojih izvora se finansira.  Zakon u ovom smislu samo definiše da će ovo pitanje biti regulisano posebnim propisom. Trenutno je naknada ženi koja je na porodiljskom odsustvu regulisana Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite žrtava rata i zaštite porodica sa djecom FBiH, koji propisuje da se ove naknade regulišu na nivou kantona. Nivo naknada koje se isplaćuju porodiljama u FBiH varira u velikoj mjeri od kantona do kantona, a često ove naknade zavise od raspoloživih budžetskih sredstava i dodatno se smanjuju odlukama kantonalnih vlada u odnosu na ono što je propisano kantonalnim zakonima. Postoji više inicijativa za prevazilaženje ovih problema u Federaciji  pokrenute od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Kluba parlamentarki FBiH, Naše stranke - Inicijativa F5  i nevladinih organizacija. USAID-ovi projekat Program jačanja civilnog društva u BiH (CSSP) i Projekat jačanja institucija vlasti i procesa (SGIP), podržavaju uključivanje svih zainteresiranih strana, proces primjene standardizirane metodologije procjene uticaja propisa u izradi javne politike, te participativni proces izrade i razmatranja zakona u svim fazama zakonodavnog postupka.

Ministarstvo socijalne politike i rada FBiH je formiralo Radnu grupu koju čine predstavnici kantonalnih ministarstava, nevladinih organizacija i Centara za socijalni rad, koja fokusiraju se na analizu postojećih problema, identifikaciju ciljeva javnih poltika, te definisanje i procjenu učinaka alternativnih mjera za postizanje tih ciljeva, što će poslužiti donosiocima odluka da na bazi argumenata identifikuju opcije koje su najučinkovitije i provodive u realnim prilikama, vodeći računa o zajedničkoj nadležnosti u ovoj oblasti između Federacije BiH i kantona.

Kampanja (informativna i zagovaračka) pod nazivom (Ne)Diskriminacija porodilja u FBiH, pokrenuta od strane Udruženja Žene ženama u partnerstvu sa Žene Trnova, Uduženjem Žena Tuzle, Udruženjem Žena sa Save (Orašje), Forme F (Mostar), Centara za pravnu pomoć ženama (Zenica), Udruženjem Glas Žene(Bihać), Udruženjem Most (Jabalnica) i Centra za  građansku suradnju(Livno) ima namjeru da poveže sve subjekte u zajedničko djelovanje u rješavanju problema na području Federacije BiH.

Kampanja  (Ne) Diskriminacija porodilja u FBiH, ima dva cilja:

  • donošenje nove regulative o porodiljskim naknadama koja će biti jedinstvena za sve osobe na federalnom nivou,  uključujući i osnivanje  fonda iz kojeg će se vršiti isplata porodiljskih naknada za zaposlene i nezaposlene osobe koje koriste porodiljsko odustvo (žene i/ili muškarci).
  • Uključiti što veći broj građana, nevladinih organizacija, stručne javnosti i drugih aktera u ovoj oblasti  koji će doprinjeti  donošenju javnih politika (zakona i fonda) koji će biti prihvaćeni u svim kantonima FBiH

Rezultati  koje očekujemo:

  • donošenje Zakona o zaštiti porodice sa djecom na federalnom nivou- mjera koju vlada poduzima i kojom garantira prava porodilja u okviru natalne, demografske politike i zaštitu porodica sa djecom u svim kantonima;
  • eliminacija diskriminacije porodilja po različitim osnovama (mjesto prebivališta, (ne)zaposlenja, sektor zapošljavanja-javni i privatni, visina naknada, način finansiranja)
  • podizanja pitanja isplate naknada osoba koje koriste porodiljsko odsutvo sa nivoa kantona na nivo Federacije BiH,
  • formiranje Federalnog fonda za isplatu porodiljskih naknada

Ovim putem Vas molimo da se priključite našoj kampanji i u skladu sa svojim mogućnostima date svoj doprinos  kroz različite dostupne kanale komunikacije-facebook page nosi ime: NEdiskriminacija porodilja u FBiH.

Web portal: www.porodiljskenaknade.com

 
Otvoreno pismo Zvizdiću i Novaliću iz Berlina Print E-mail
Tuesday, 26 January 2016 04:09

Poštovani,

COD Luna prosljeđuje medijima otvoreno pismo koje je premijerima Zvizdiću i Novaliću uputio Internacionalni projekat za zaštitu zviždača iz Berlina/Njemačka, Koalicija za zaštitu zviždača jugoistočne Evrope i medjunarodna koalicija za zaštitu firme 'Tuzla kvarc', koja je prijavila korupciju i trpi neviđenu odmazdu od koruptivne mreže.

Read more...
 
Poziv na hitnu akciju - Urgent call Print E-mail
Monday, 25 January 2016 17:01

Poziv na hitnu akciju upućen ženskim organizacijama od aktivistkinja iz Turske - URGENT CALL FOR ACTION AND SOLİDARİTY! TURKEY/KURDİSTAN

FACTSHEET

 
Sastanak predsjedavajućeg sa predstavnicama Udruženja Žene ženama Print E-mail
Wednesday, 13 January 2016 07:48

Read more...Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Edin Mušić i zastupnica Predstavničkog doma Emina Mutap sastali su se danas sa izvršnom direktoricom Udruženja Žene ženama Memnunom Zvizdić, projekt-koordinatoricom Indirom Mujić i konsultanticom u oblasti javnosti rada Amelom Karabašić.

Izvršna direktorica Zvizdić je upoznala predsjedavajućeg Mušića sa radom i strukturom Udruženja, te kampanjom koju su pokrenuli u saradnji sa HUG Žena Trnova pod nazivom (Ne) Diskriminacija porodilja u FBiH.  Kampanja je pokrenuta radi podizanja pitanja naknada sa nivoa kantona na nivo Federacije BiH, a koja ima za cilj donošenje nove regulative o porodiljskim naknadama koja će biti jedinstvena za sve žene na federalnom nivou i osnivanje Porodičnog fonda iz kojeg će se vršiti isplata porodiljskih naknada.

Predsjedavajući Mušić je iskazao spremnost i podršku Udruženju posebno kada je riječ o prezentiranim idejama i kampanji, te istaknuo važnost ovog segmenta za naše cjelokupno društvo.

 
Best wishes for the holidays and coming new year. Print E-mail
Thursday, 24 December 2015 17:10

Read more...Dear friends and partners of the Association "Women to Women"
At the holiday season, our thoughts turn gratefully to those who have made our progress possible in 2015.
We look forward to a future successful cooperation in the new 2016.
Best wishes for the holidays and coming new year.
Association "Women to Women" Sarajevo

 
Sretni blagdani i Nova godina Print E-mail
Thursday, 24 December 2015 17:06

Read more...Drage_i prijateljice, prijatelji i partneri  Udruženja „Žene ženama“
Povodom predstojećih praznika, Udruženja „Žene ženama“ upućuje Vam iskrene čestitke i zahvalnost za uspješnu saradnju tokom 2015. godine.
Radujemo se budućoj uspješnoj saradnji i u novoj 2016.godini.
Sretni blagdani i Nova godina,
Udruženje „Žene ženama“ Sarajevo

 
Trening - Jačanje kapaciteta osoblja i volontera/ki Udruženja Žene ženama Print E-mail
Monday, 21 December 2015 13:30

Program održivosti civilnog društva u BiH

Trening - Jačanje kapaciteta osoblja i volontera/ki Udruženja Žene ženama

Teme:

- Projekt managment

- Strateško planiranje

- Odnosi sa javnošču

- Uredsko poslovanje

Petak, 18/12/2015

Read more... Read more... Read more... Read more...

 
Specifičnosti dokazivanja mobinga u parničnom postupku Print E-mail
Thursday, 17 December 2015 04:58

Poštovani/a,

Zakonom o zabrani diskriminacije Bosne i Hercegovine mobing je reguliran kao jedan od oblika diskriminacije. Ovaj Zakon definira mobing kao “oblik nefizičkog uznemiravanja na radnom mjestu koji podrazumijeva ponavljanje radnji koje imaju ponižavajući efekat na žrtvu čija je svrha ili posljedica degradacija radnih uslova ili profesionalnog statusa zaposlenog”.
Read more...
 
Kampanje Gender centra Vlade Republike Srpske Print E-mail
Wednesday, 16 December 2015 20:50

Read more...Kampanja Gender centra Vlade Republike Srpske “Život bez nasilja” i “Bijela vrpca-Muško NE nasilju nad ženama” 2015, koje su dio svjetske kampanje 16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama, a koja se inače širom svijeta svake godine obilježava u periodu od 25.11. (Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama) do 10.12. (Međunarodni dan ljudskih prava). Kampanje imaju za cilj sprečavanje i suzbijanje rodno zasnovanog nasilja.

Snaga nije nasilje - poster