Informacija sa održanog sastanka u Mostaru Ispis E-mail
četvrtak, 21 Septembar 2017 19:49

Danas je u Mostaru održan sastanak o primjeni Zakona o zaštiti obitelji sa djecom u HNK/Ž

Sastanku je prisustvovala 41 osoba- predstavnici Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK/Ž, Skupštine HNK/Ž, Centara za socijalni rad, institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, predstavnici nevladinog sektora, mediji.

Ovim zakonom koji je sukladan Zakonu o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom (Federalni zakon), bliže se uređuje djelatnost zaštite obitelji sa djecom, utvrđuju prava, uvjeti i način za ostvarivanje prava u zaštiti obitelji sa djecom, postupak ostvarivanja prava, finansiranje zaštite obitelji sa djecom, Dječiji tjedan, nadzor i druga pitanja od značaja za ostvarivanje zaštite obitelji sa djecom u Hercegovačko-neretvanskoj Županiji/Kantonu.

Ovaj Zakon je donesen 28. juna 2017. godine.

Prava koja se ostvaruju u okviru ovog zakona su:

a) Dodatak na djecu;

b) Naknada umjesto plaće ženi- majci u radnom odnosu za vrijeme dok odsustvuje s posla radi trudnoće, poroda i njege djeteta;

c) Novčana potpora ženi-majci koja nije u radnom odnosu;

d) Jednokratna potpora za opremu novorođenog djeteta;

e) Potora u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatna prehrana za majke dojilje;

f) Posebni psihosocijalni tretman trudnica i bračnih partnera koji žele djecu;

g) Smještaj djece uz osiguranu prehranu u ustanovama predškolskog odgoja;

h) Osiguranje jednog obroka u vrijeme nastave u školama osnovne naobrazbe;

i) Školarine i stipendije đacima i studentima.

Prava iz ovog Zakona pod tačkom a, b, c, d, ostvaruju se pod uvjetima, na način i u postupku utvrđenim ovim Zakonom.

Prava ovoga Zakona pod tačkom e, f, g, h, i, ostvaruju se pod uvjetima, na način i u postupku utvrđenim propisom jedinice lokalne samouprave koje mogu utvrditi i druga prava, te proširiti obim prava utvrđenih ovim Zakonom, ovisno od svojim materijalnih mogućnosti i drugih potreba obitelji sa djecom.

Ovaj Zakon se primjenjuje od 1.10.2017. godine. Sredstva za ostvarivanje prava ovog Zakona pod tačkom a, b, c, d, osiguravaju se u proračunu županije/ kantona, a sredstva za ostvarivanje prava pod tačkama e, f, g, h, i, ovogZaakona, ostvaruju se u proračunima jedinica lokalne samouprave.

Isplatu novčanih naknada iz tačaka a, c, d, vrši Centar za socijalni rad. Isplatu novčanih naknada na osnovu prava pod tačkom "b" ovog Zakona, vrši poslodavac, a po izvršenoj isplati, poslodavac podnosi Centru za socijalni rad, zahtjev za refundaciju novčanih sredstava.

Sredstva koja se korisnicima isplaćuju iz proračuna Županije doznačuju se Centrima za socijalni rad, a ministar zdravstva, rada i socijalne politike donijeli su naputak o vođenju evidencije o korisnicima i isplatama utvrđenih nakdana i potpora po ovom Zakonu.

Na današnjem sastanku u Mostaru dogovoreno je da će sljedeće sedmice biti održan sastanak u Centru za socijalni rad Grada Mostara, sa predstavnicima Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike, predstavnicima Centara za socijalni rad sa područja te Županije, gdje će se razgovarati o jedinstvenom pristupu vođenja evidencije, te o isplatama korisnicima.

Podsjećamo, Vlada HNŽ/K je na jučerašnjoj sjednici održanoj 20.9.2017. godine usvojila visine nakdana za prava pod tačkama a,b,c,d.

Za prvu godinu primjene ovog zakona iz proračuna Županije osigurano je milion KM, a za naredni period primjene ovog Zakona 5 miliona KM.

 

b_200_0_16777215_0___images_stories_mostar-1.jpg

b_200_0_16777215_0___images_stories_mostar-5.jpg

b_200_0_16777215_0___images_stories_mostar-6.jpg