Obeležavanje 17 godina Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ispis E-mail
Petak, 03 Novembar 2017 03:22

Oktobar 2017. godine je obeležio 17-godišnjicu usvajanja Rezolucije 1325 o Ženama, miru i bezbednosti od strane Saveta bezbednosti UN-a.

Regionalni Ženski Lobi za jugoistočnu Evropu (RŽL JIE) smatra da je ova rezolucija značajan uspeh u pogledu napora za osnaživanje žena u procesima donošenja odluka, mira i sigurnosti širom sveta. Pozivamo međunarodne institucije i nacionalne vlade da povećaju svoje napore za bolje rezultate u praktičnom sprovođenju ove rezolucije i drugih pratećih rezolucija. Smatramo da veća politička volja i povećana finansijska podrška mogu učiniti sprovođenje uspešnim, i time omoguće potpuno angažovanje žena u rešavanju sukoba, održavanju i izgradnji mira. Prevazilaženje samih reči i papira je ono što RŽL JIE i sve žene sveta traže.

RŽL JIE ostaje posvećen tome da unapređuje osnaživanje žena za mir, pravdu i prosperitet na Zapadnom Balkanu i šire.

Shënimi i 17-vjetorit të Rezolutës 1325 të Këshillit të Sigurimit

Tetori i vitit 2017 shënoi 17-vjetorin e miratimit të Rezolutës 1325 së Këshillit të Sigurimit të OKB-së për Gratë, Paqen dhe Sigurinë.

Lobi Rajonal i Grave për Evropën Juglindore (LRG EJL) konsideron se kjo rezolutë është një arritje e rëndësishme në lidhje me përpjekjet për fuqizimin e grave në proceset e vendimmarrjes, paqes dhe sigurisë në mbarë botën. Ne u bëjmë thirrje institucioneve ndërkombëtare dhe qeverive kombëtare që t’i rrisin përpjekjet e tyre për rezultate më të mira në zbatimin praktik të kësaj rezolute dhe rezolutave tjera përcjellëse.

Konsiderojmë se vullneti më i fuqishëm politik dhe mbështetja financiare e rritur mund ta bëjnë zbatimin e suksesshëm, duke mundësuar angazhimin e plotë të grave në zgjidhjen e konflikteve, ruajtjen dhe ndërtimin e paqes. Angazhimi përtej fjalëve dhe dokumenteve është ajo që LRG EJL dhe të gjitha gratë në botë po e kërkojnë.

LRG EJL mbetet e përkushtuar për avansimin e fuqizimit të grave për paqe, drejtësi dhe prosperitet në Ballkanin Perëndimor dhe më gjerë.

 

Marking 17 years of Security Council Resolution 1325

October 2017 marked 17 years since the adoption of UN Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security.

The Regional Women's Lobby for South Eastern Europe (RWL SEE) considers that this resolution is a landmark achievement regarding the endeavors for women empowerment in decision making, peace and security processes worldwide. We call on international institutions and national governments to increase their efforts for better results in the practical implementation of this resolution and other consequent resolution. We consider that stronger political will and increased financial support can make implementation successful enabling to fully engage women in conflict resolution, peace-keeping and peace-building. Going beyond the words and papers is what the RWL SEE and all women in the world are asking for.

RWLSEE remains committed to advance the women's empowerment for peace, justice and prosperity in the Western Balkans and beyond.